درگاه اختیارات طبیعی (Real Options Portal)

 

این درگاه با هدف معرفی و گسترش مفاهیم مربوط به نظریه اختیارات طبیعی در ایران ایجاد شده است. بخش مهمی از سرمایه گذاری ها را در کشور ایران سرمایه گذاری های فیزیکی (پروژه های نفتی، ساختمانی، معدنی، نیروگاه ها و ...) تشکیل می دهند و لذا گسترش و تعمیق این مفاهیم به بهبود کیفیت تصمیم گیری در این حوزه ها کمک می کند. مدیر درگاه از مشارکت همه متخصصان و علاقه مندان در توسعه مطالب درگاه استقبال می کند.

Free counter and web stats